0020

Lees Interacties

Reacties

 1. chris de jong

  English below

  wow! Ik heb deze brief gelezen en ben heel verdrietig. Wat erg dat dit in europa gebeurt.
  Wat kunnen we doen?

  __________

  wow! I have read this letter and am very sad. It’s a shame that this happens in Europe.
  What can we do?

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.