0031

Lees Interacties

Reacties

 1. Inge

  English below.

  Bedankt voor je brief. Ik weet dat de situatie nu niet is zoals hij hoort te zijn en gelukkig zijn er meer mensen die hetzelfde vinden als mij. We werken eraan om het te verbeteren. Blijf daarin vertrouwen!

  Het voelt zo heftig dat ik dit kan typen vanaf mijn thuis. Ik gun jou ook een plek waar je je thuis kunt voelen.

  Je bent niet alleen! Hou vol! Blijf sterk!

  __________

  Thank you very much for your letter. I know your situation is not what it is supposed to be and luckily there are more people who think the same as me. We are working on improving it. Keep your faith in that!

  It feels so intense that I can type this from my home. I also grant you a place where you can feel at home.

  You are not alone! Hold on! Stay strong!

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here