0133

Lees Interacties

Reacties

 1. Andrea

  Lieve familie,

  Goed dat jullie een brief hebben gestuurd.

  Wat zitten jullie in een afschuwelijke situatie. Ik was in 2015 op Lesbos en toen was de situatie in Moria al slecht. Nu schijnt het er nog slechter te zijn. Dat is onvoorstelbaar.

  Ik werk voor een organisatie die vluchtelingen helpt en ik werk in Den Haag, Nederland. Maar ik heb collega’s in Griekenland die er op aandringen bij de Griekse regering om de situatie te verbeteren in de kampen op de eilanden.

  Het zou goed zijn als Europese leiders afspraken kunnen maken om vluchtelingen eerlijk te verdelen. dan onstaan er ook niet zulke situaties als op de Griekse eilanden.

  Hier dringt mijn organisatie ook op aan.

  Maar helaas is hier weining animo voor onder Europese regeringsleiders.

  Toch blijven we aandringen. Want dat is hard nodig.

  Ik weet als moeder van drie kinderen dat het moeilijk is sterk te blijven als je in een moeilijke situatie verkeert en in jou /jullie geval met je kinderen in een kamp zit waar je geen privacy hebt en waar het vies is en waar je niet weet wat er met je gaat gebeuren of wat de toekomst je brengt.

  Houd moed!

  English:
  Sweet family,

  Good that you have sent a letter.

  What are you in a terrible situation. I was in Lesvos in 2015 and the situation in Moria was already bad at that time. Now it seems to be even worse. That is unimaginable.

  I work for an organization that helps refugees and I work in The Hague, the Netherlands. But I have colleagues in Greece who are urging the Greek government to improve the situation in the camps on the islands.

  It would be good if European leaders could make agreements to distribute refugees fairly. then such situations do not arise as on the Greek islands.

  My organization is also pushing for this.

  But unfortunately there is little enthusiasm for this among European government leaders.

  We still insist. Because that is desperately needed.

  As a mother of three children, I know that it is difficult to stay strong when you are in a difficult situation and in your case with your children in a camp where you have no privacy and where it is dirty and where you do not know what will happen to you or what the future will bring you.

  Keep courage!

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.