0271

Lees Interacties

Reacties

 1. Bart

  English below

  Beste mevrouw, wat een nare situatie waarin jij en je gezin zich in bevindt. Ik kan mij niet voorstellen hoe moeilijk het voor je zal zijn. Als ik naar de omstandigheden op de Griekse eilanden kijk schaam ik mij om Europeaan te zijn. Het enige wat wij nu kunnen proberen is er veel aandacht voor te hebben zodat de situatie bekend wordt bij zo veel mogelijk mensen in Europa zodat er snel verbetering komt. Ik hoop dat je snel papieren krijgt voor Europa zodat jullie van dat vreselijke kamp af kunnen. Misschien troost het je dat er in Europa veel mensen zijn met het hart op de goede plek die je zullen helpen je leven weer een stukje op te bouwen. Ik hoop dat je veel van deze lieve mensen tegen mag komen in toekomst.

  Liefs,

  Bart

  __________

  Dear Madam, what a nasty situation you and your family are in. I can’t imagine how hard it will be for you. When I look at the conditions on the Greek islands I am ashamed to be European. The only thing we can try now is to pay a lot of attention to it so that the situation becomes known to as many people as possible in Europe so that there is rapid improvement. I hope you get papers for Europe soon so that you leave that terrible camp. You may be comforted by the fact that there are many people in Europe with their hearts in the right place that will help you rebuild your life. I hope you can meet many of these lovely people in the future.

  Love,

  Bart

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here