0304

Lees Interacties

Reacties

 1. Marja Ogink

  Beste vluchteling,
  Ik vind het heel erg dat je in zulke omstandigheden moet leven. Ik hoop dat daar snel verandering in komt en dat je in goede gezondheid een betere toekomst tegemoet gaat.
  Houd moed!

  English:
  Dear refugee, I am very sorry that you have to live in such circumstances. I hope this will change soon and that you will have a better future in good health. keep courage!

Lees andere brieven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.