0709

Lees Interacties

Reacties

 1. Annemarie

  English below

  Wij zijn inderdaad bezorgd. En proberen vanuit Nederland iets te doen tegen de situatie in kamp Moria. We denken aan jullie en in gedachten steunen we jullie!
  Annemarie

  We are indeed concerned. And trying to do something from the Netherlands against the situation in camp Moria. We think of you and we support you in your thoughts!
  Annemarie

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Op deze pagina kun je de abonnementen van dit bericht beheren.