0910

Lees Interacties

Reacties

  1. Sjaak

    Een economische vluchteling….
    Maar dit is een mens, die nu de beste jaren van zijn of haar leven zal slijten in een kamp. Laten we ophouden ons vooral druk te maken om de bescherming van onze eigen situatie, maar kiezen voor menselijkheid.

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here