0263

Lees Interacties

Reacties

  1. Annemarie

    Ik hoop dat jullie heel gauw weg mogen uit Samos! En ik wens jullie een mooi, nieuw leven toe, misschien wel in Nederland. Hou moed! Het komt een keer goed!
    Annemarie

Lees andere brieven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here